• 00 AWelcome1.jpg
  • 02 ยึดมั่นคุณธรรม2558.jpg
  • 03 เลิศล้ำวิชาการ2558-1.jpg
  • 04 Aสืบสานความเป็นไทย.jpg
  • 04 finish2558.jpg
  • 05 ปฐมวัย2557.jpg
  • 055 ChinaMOU.jpg
  • 0RecruitNewStudents2015.jpg
  • 2PresentTRV2558.jpg
>>>ข่าวเด่นไตรราชวิทยา ๒๕๕๗<<<

>>> TRV. News Update 2558 ข่าวมาใหม่ล่าสุด ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนไตรราชวิทยาได้จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ปีการศ…
กุมภาพันธ์ 10, 2016 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) เข็มที่ ๒ เฉพาะนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม้า ได้มาใ…
กุมภาพันธ์ 08, 2016 by Admin Kru.Tee TRV.

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กิจกรรมวันครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ด้วยโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ,อำเภอบางไทร และโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันครู ปีการศึกษ…
มกราคม 21, 2016 by Admin Kru.Tee TRV.

ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่หน่วยงานราชการ ๒๕๕๙

ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้ไปอวยพรมอบกระเช้า และอวยพรส่งความสุข ในโ…
มกราคม 18, 2016 by Admin Kru.Tee TRV.

พิธีมอบเกียรติบัตรในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนไตรราชวิทยาได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ๒๕…
มกราคม 18, 2016 by Admin Kru.Tee TRV.

แผนกปฐมวัย

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือน้อยบีเวอร์ ระดับการศึกษาปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ระดับการศึกษาปฐมวัย ได้จัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือน้อยบีเวอร์ เพื่อใ…
มกราคม 26, 2016 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับการศึกษาปฐมวัย

เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ระดับการศึกษาปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี…
มกราคม 26, 2016 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับการศึกษาปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระดับการศึกษาปฐมวัยได้จัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กปฐมวั…
มกราคม 26, 2016 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมโครงการนิทานเพื่อนรัก ระดับการศึกษาปฐมวัย โดย บริษัท แปลน ฟอร์คิดส์ จำกัด

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ บริษัท  แปลน ฟอร์คิดส์ จำกัด ได้มาจัดกิจกรรมเล่านิทานในโครงการนิ…
มกราคม 26, 2016 by Admin Kru.Tee TRV.

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ราชการ

อบรมโรงเรียนคุณธรรมนำร่องเครือข่ายคาทอลิก โดยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนไตรราชวิทยาได้จัดการอบรมครู ในหัวข้อ "โรงเรียนคุณธรรมนำร่อ…
สิงหาคม 13, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้มาตรวจเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้มาตร…
กรกฏาคม 02, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่หน่วยงานราชการ ๒๕๕๘

ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้ไปอวยพรมอบกระเช้า และอวยพรส่งความสุข ในโ…
มกราคม 14, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ตรวจเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้มาตร…
กรกฏาคม 10, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนรู้กฎการจราจร แผนกปฐมวัย

ทางแผนกปฐมวัยโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้พัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าอาคารเรียนให้เป็นจราจร สำหรับเด็กปฐม…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมการนิเทศการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนไตรราชวิทยา

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับองค์การแพธ (PATH) นิเทศการสอนเพศศึก…
สิงหาคม 08, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

นักเรียนแสดงศักยภาพนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ฝึกซ้อมโดยคุณครูอุดมศรี ปั้นวงศ์

นักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา แสดงศักยภาพนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ฝึกซ้อมโดยคุณครูนก อุดมศรี ปั้นวงศ์…
พฤศจิกายน 22, 2013 by Admin Kru.Tee TRV.

นักเรียนแสดงศักยภาพด้านดนตรีไทย ฝึกซ้อมโดยคุณครูอนุรักษ์ ธานีเจตน์

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้แสดงศักยภาพด้านดนตรีไทย ฝึกซ้อมโด…
พฤศจิกายน 19, 2013 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ฝ่าย…
กุมภาพันธ์ 10, 2016 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) เข็มที่ ๒ เฉพาะนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม้า ได้มาใ…
กุมภาพันธ์ 08, 2016 by Admin Kru.Tee TRV.

โครงการ English Day Camp 2015

  เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้จัดโคร…
กุมภาพันธ์ 08, 2016 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ค่ายนวภพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนไตรราชวิทยาได้จัดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรี…
กุมภาพันธ์ 02, 2016 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนไตรราชวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถม…
กุมภาพันธ์ 01, 2016 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนในโอกาสคริสตมาสและปีใหม่

เมื่อวันที่ ๑๔ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ฝ่ายจิตตาภิบาลร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน เชิญชวนนักเรียนบริจาคธ…
มกราคม 27, 2016 by Admin Kru.Tee TRV.

ภาพบรรยากาศโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนไตรราชวิทยา

Presentation โรงเรียนไตรราชวิทยา

วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

แฟนเพจโรงเรียนไตรราชวิทยา

แฟนเพจแผนกปฐมวัย

ลิงค์เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้155
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเมื่อวานนี้203
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้1008
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว1004
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้1955
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว3619
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด158930

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนไตรราชวิทยา เลขที่ 70 หมู่ที่ 1 ต.บ้านม้า
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์/แฟกซ์ : 035-372888-9
มือถือ : 086-1320093,086-3173503
E-mail : trv@trv.ac.th

ขณะนี้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์