• 00 AWelcome1.jpg
 • 02 ยึดมั่นคุณธรรม2558.jpg
 • 03 เลิศล้ำวิชาการ2558-1.jpg
 • 04 Aสืบสานความเป็นไทย.jpg
 • 04 finish2558.jpg
 • 05 ปฐมวัย2557.jpg
 • 055 ChinaMOU.jpg
 • 0RecruitNewStudents2015.jpg
 • 2PresentTRV2558.jpg
>>>ข่าวเด่นไตรราชวิทยา ๒๕๕๗<<<

การเรียนรู้แบบโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย(Project Approach)

การเรียนรู้แบบโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย (Project Approach)

ระหว่างวันที่  27 ส.ค. 55 – 14  ก.ย.  55

โรงเรียนได้นำนวัตกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) มาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กภาคเรียนละ 1 เรื่อง ในชั้นปฐมวัยปีที่ 2 และ 3 สำหรับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 จัดปีละ 1 เรื่อง ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2  โดยให้เด็กได้ศึกษาสืบค้นอย่างลุ่มลึกในเรื่องที่เด็กสนใจ ซึ่งครูพิจารณาแล้วว่ามีคุณค่าแก่การเรียนรู้ ครูจะสังเกตติดตามผลงานและให้การสนับสนุนการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ เริ่มต้นโครงการ ระยะพัฒนาโครงการและระยะสรุปโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย การอภิปราย การออกภาคสนาม การสืบค้น การนำเสนอ และการจัดแสดงผลงาน ทั้งนี้ ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในแต่ระยะตามความเหมาะสม สำหรับการจัดแสดงผลงาน เด็กจะเป็นผู้นำเสนอ มีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดขอบเด็กได้เรียนรู้หน้าที่ของตนตามความถนัดของแต่ละคน โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน

 • สามารถพัฒนากระบวนการคิดของตนเอง
 • สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง
 • สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นกระบวนการ
 • เห็นคุณค่าในตนเอง

--:-- ชมภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย --:--